CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN 


I.TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN


1. Chi nhánh Phú Thọ - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (gọi chung là THACO Phú Thọ) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của THACO Phú Thọ (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của THACO Phú Thọ sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình - THACO Phú Thọ với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Thông tin của Khách hàng mà THACO Phú Thọ thu thập được bằng những cách thức nêu tại Mục II Chính sách này.

 

2. Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của THACO Phú Thọ, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó THACO Phú Thọ có thể bổ sung/điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó.

 

3. Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ của THACO Phú Thọ, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ do THACO Phú Thọ cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà THACO Phú Thọ quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

 

4. Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, THACO Phú Thọ có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, THACO Phú Thọ sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách này, vì vậy trước khi truy cập, sử dụng Dịch vụ của THACO Phú Thọ, Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất. Trong trường hợp THACO Phú Thọ cập nhật Chính sách và Khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách đã được cập nhật, điều đó có nghĩa là Khách hàng đồng ý và chịu ràng buộc với (các) điều khoản mới được xác định trong bản Chính sách cập nhật.

 

A. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Cung cấp các dịch vụ cho khách hàng và quản lý.

- Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của THACO Phú Thọ ( Nếu có )

- Hỗ trợ khi Khách hàng mua xe và/hoặc sử dụng Dịch vụ của THACO Phú Thọ.

 

B. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN 

- Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện Dịch vụ của THACO Phú Thọ;

-  Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;

-  Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa THACO Phú Thọ và Khách hàng;

- Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;

- Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.

- Thông báo về các thông tin tuyển dụng của THACO Phú Thọ nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.

- Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của THACO Phú Thọ

- Các nội dung khác mà THACO Phú Thọ được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

 

C. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

- Không có thời hạn, ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị Công ty.

 

D.  NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN ĐÓ: 

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

      • Ban quản trị công ty.
      • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website: kiaphutho.vn
      • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.
      • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán.
      • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng.
      • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Đ. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, BAO GỒM CÁCH THỨC LIÊN LẠC ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THỂ HỎI VỀ HOẠT ĐỘNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN

CHI NHÁNH PHÚ THỌ - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Địa chỉ: Khu Đồng Đồi, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Hotline: 0938 222 773

Website: kiaphutho.vn 

 

E. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH TRÊN HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP THÔNG TIN. 

- Người Tiêu Dùng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

- Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị.

- Khi tiếp nhận những phản hồi này, THACO Phú Thọ sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:
      i) Qua điện thoại: 0938 222 773

 

II. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

1. Thông tin của Khách hàng mà THACO sẽ thu thập bao gồm: 

a). Họ tên

b). Số điện thoại

c). Email

d). Địa chỉ thường trú

2. Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm THACO có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa THACO và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện ví dụ như: loại xe Khách hàng sở hữu, yêu thích; biển số xe; số km đã đi) và/hoặc các Thông tin cần thiết khác.

3. Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, THACO sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho THACO.

 

III.PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN


Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp THACO Phú Thọ có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

 

1. Đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin

 

THACO có thể đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

a). Một số Dịch vụ của THACO Phú Thọ cho phép/đề nghị Khách hàng tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân và để sử dụng một cách tốt nhất các Dịch vụ này, THACO có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 3 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

b). Trường hợp Khách hàng yêu cầu THACO Phú Thọ giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ của THACO hoặc Khách hàng yêu cầu THACO Phú Thọ cung cấp Dịch vụ ví dụ: đặt hàng mua Ô tô trực tuyến, yêu cầu hỗ trợ bảo trì xe Ô tô thì THACO Phú Thọ có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác;

c). Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của THACO Phú Thọ.

d). THACO Phú Thọ sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp Thông tin có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc một số giao dịch Khách hàng sẽ được truy cập, thực hiện dưới chế độ ẩn danh (Guest).

 

2. THACO Phú Thọ tự thu thập Thông tin

 

a). Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

THACO Phú Thọ có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi THACO Phú Thọ tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

b). Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ 

Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, THACO Phú Thọ cũng có thể thu thập các Thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.

c). Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ

Một số Dịch vụ của THACO Phú Thọ cho phép Khách hàng liên lạc với bên thứ ba, những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và những Thông tin phát sinh trong quá trình liên lạc đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của THACO Phú Thọ.

 

3. Hợp nhất Thông tin

 

THACO Phú Thọ có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng mà THACO Phú Thọ có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thiện Thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên Khách hàng luôn có quyền lựa chọn điều chỉnh Thông tin của mình theo quy định.

 

IV. CÁC LIÊN KẾT VÀ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA TRÊN WEBSITE


1. Một số nội dung, quảng cáo và tính năng trên trang web của THACO Phú Thọ có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba có hoặc không liên kết với THACO Phú Thọ. Các bên thứ ba này có thể thu thập hoặc nhận Thông tin nhất định về việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ, kể cả thông qua việc sử dụng Cookie, Beacon và các công nghệ tương tự và Thông tin này có thể được thu thập theo thời gian, đồng thời được kết hợp với Thông tin được thu thập trên các Website và dịch vụ trực tuyến khác nhau.

 

2. Nếu Khách hàng kết nối với dịch vụ mạng xã hội, THACO Phú Thọ có thể nhận và lưu trữ Thông tin xác thực từ dịch vụ đó để cho phép Khách hàng đăng nhập, cũng như Thông tin khác mà Khách hàng cho phép THACO Phú Thọ nhận khi Khách hàng kết nối với các dịch vụ đó.

 

3. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ của THACO Phú Thọ, Khách hàng đồng ý lưu trữ Cookie, Beacon, các công nghệ lưu trữ cục bộ khác. Khách hàng cũng đồng ý quyền truy cập Cookie, Beacon, công nghệ lưu trữ cục bộ của THACO Phú Thọ và các bên thứ ba được đề cập ở trên.

 

4. Như đã nêu trên, Dịch vụ của THACO Phú Thọ có thể có các liên kết đến các website của Bên thứ ba khác không thuộc quyền kiểm soát của THACO Phú Thọ, do đó THACO Phú Thọ sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ Thông tin nào được thu thập bởi các Bên thứ ba đó, không được thực hiện trên giao diện website hoặc THACO Phú Thọ có quyền quản lý và/hoặc kiểm soát. THACO Phú Thọ khuyên Khách hàng nên thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật Thông tin áp dụng cho các Website và dịch vụ của Bên thứ ba mà Khách hàng sử dụng.

 

V. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN


1. THACO Phú Thọ cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

 

2. THACO Phú Thọ sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù THACO Phú Thọ thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, THACO Phú Thọ không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho THACO Phú Thọ sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và THACO Phú Thọ không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của THACO Phú Thọ. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, THACO Phú Thọ khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho THACO Phú Thọ

 

VI. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG


1. Quyền lợi

 

a). Khách hàng được bảo đảm các quyền lợi và bảo mật về Thông tin mà THACO Phú Thọ đã cam kết theo Chính sách này;

b). Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu Thông tin của mình và có quyền tự điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên website. Khách hàng cũng có quyền tự xóa dữ liệu cá nhân trên website hoặc yêu cầu THACO Phú Thọ ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngưng các hoạt động nhận thông báo, thông tin từ website.

c). Nếu Khách hàng không muốn nhận bất cứ thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mại của THACO thì có quyền từ chối bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu ngưng nhận thông tin đến website của THACO Phú Thọ theo các tính năng đã được hướng dẫn ở cuối trang.

 

2. Trách nhiệm của Khách hàng

 

a). Tìm hiểu kỹ Chính sách này trước khi sử dụng, truy cập Dịch vụ của THACO Phú Thọ. Việc Khách hàng sử dụng, truy cập Dịch vụ của THACO Phú Thọ cũng chính là sự xác nhận việc đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách này.

b). Cung cấp Thông tin chính xác, hợp pháp cho THACO Phú Thọ khi được đề nghị và đồng ý cung cấp. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến THACO Phú Thọ dù cho một phần hay toàn bộ) nếu Thông tin Khách hàng cung cấp cho THACO Phú Thọ là không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa THACO và Khách hàng, giữa THACO Phú Thọ và Bên thứ ba, giữa Khách hàng và Bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v. hoặc phát sinh bất kể thiệt hại vật chất, phi vật chất nào từ việc sử dụng những Thông tin không chính xác/vi phạm pháp luật này.

c). Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Dịch vụ, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website THACO Phú Thọ.

d).  Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website thuộc quyền quản lý của THACO Phú Thọ.

e). Không truyền bá, phát tán nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc trái đạo đức xã hội tại website của THACO Phú Thọ.

f). Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

VII. THÔNG TIN, PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ


THACO trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về Dịch vụ của THACO Phú Thọ cũng như chính sách này. Mọi thắc mắc liên quan, Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

CHI NHÁNH PHÚ THỌ - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Địa chỉ: Khu Đồng Đồi, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Hotline: 0938 222 773

Website: kiaphutho.vn